Gist

gist

GitHub is where people build software. More than 27 million people use. GitHub to discover, fork, and contribute to over 80 million projects. Gist definition is — define gist : the ground of a legal action; the main point or part : essence. Gist in a sentence. Get detailed information about gastrointestinal stromal tumor from the American Cancer Society. The central idea; the essence.

The gist of the tort of unlawful interference is the intentional infliction of economic harm. The substance of the libel is true: the question is whether what is stated inaccurately is of the gist of the libel. Where damage is the gist of the action, as in negligence, the claimant must prove actual loss. But as i understand the law, the gist of the action of false imprisonment is the mere imprisonment. Origin, early 18th century: from Old French, third person skin singular present tense of gesir to lie, from Latin jacere. The Anglo-French legal phrase cest action gist this action lies denoted that there were sufficient grounds to proceed; gist was adopted into English denoting the grounds themselves ( gist (sense 2).

gist
You really have to read the whole thing to get the gist of his message. In general, no one wrote anything that strongly contradicted the gist of the review. There is more - much more - in a similar vein but you get the gist. The general gist of the plots are all protagonists love and lose out. That, of course, was the gist of the original sales pitch. Essence, substance, quintessence, main idea, main theme, central idea, central theme, nub, core, heart, heart of the matter, nucleus, kernel, pith, marrow, meat, burden, crux, important point. View synonyms 2Law, the real point of an action. Damage is the gist of the action and without it the plaintiff must fail. Your Honour, we would submit that the gist of the problem is what the award requires the employer.
gist

Gist, definition of, gist by merriam-Webster


Faint voices floated to him and he caught the general gist of the conversation. The gist of his presentation bleken was how important a good education and critical thinking are. Peter spoke a few words with him, then told us the gist of the exchange. The minutiae of meetings remains private, but the general gist is that creme it was a problem and it has been addressed. The gist of this whining is that there's something wrong with the voters. The script was totally written, every line was there, but he just wanted us to get a general gist of the scene. The student retains the information while he/she distills a main idea from the gist of the text. I can remember the general gist of them, but nothing specific.

13 Best eye creams of 2017 for Wrinkles, dark circles, and Puffiness


Jako zlatý standard k potvrzení diagnózy gistu je užíván průkaz exprese receptorové tyrosinkynázy cd117 (KIT). Negativita tohoto proteinu však tuto diagnózu nevylučuje a je. Protein CD117 bývá prokazován také i u některých lézí spadajících do diferenciální diagnózy gistu (angiosarkom, Ewingův sarkom, seminom, malobuněčný plicní karcinom). U gistomů je dále imunohistochemicky vyšetřována exprese řada jiných proteinů: pdgfra (platelet-derived growth factor receptor α cd34, Thy-1 (CD90 dog1 (discovered on gist-1, pkc-θ (proteinkináza c theta) Hladkosvalové markery, neurální markery, s100 protein. Prognostické a prediktivní factory každý gist je nutno považovat za potenciálně maligní tumor, resp. Zatím není známo kritérium, které by vylučovalo možnost maligního chování. V roce 2001 byla stanovena morfologická kritéria, na jejichž základě se stanovuje riziko agresivního chování gastrointestinálního stromálního tumoru. Zohledňuje se přitom velikost nádoru a mitotický index.

gist

Incidence se pohybuje v rozmezí 0,31-1,45 případů na 100 000 obyvatel. Nejčastěji je diagnostikovaný u pacientů věku 66-69 let. V naší populaci je poměrné zastoupení ve výskytu pro muže a ženy 54,7. Až 77 tumorů je diagnostikovaných jako symptomatických: 67,1 bolesti břicha, 34,3 anemie, 33,3 střevní krvácení. Průměrná doba přežití se dle světových údajů pohybuje v rozmezí 40,8-130,8 měsíce s 5ti letým přežitím 53,9-74,7. V naší populaci se medián přežití pohybuje kolem 93,2 měsíce, 5ti leté přežití je ve všech rizikových stupních 78,3, u velmi vysokého rizika poté 71,9, u pacientů s nízkým a velmi nízkým rizikem 91,9.

Reálný výskyt gistů je ale pravděpodobně daleko častější. Při sledovaní resekátů žaludku odebraných pro diagnózu karcinomu byla přítomnost mikroskopických gistomů. Histologie makroskopicky se jedná o tumory dobře ohraničené s pseudokapsulou, ze které někdy do nádoru vybíhají septa a rozdělují ho na pseudolobuly. Jsou elastické konzistence, na řezu bělavé goji či šedé barvy. Přítomné mohou být i sekundární změny jako nekróza, ulcerace, prokrvácení či kalcifikace. Již konvenční světelná mikroskopie s užitím základního barvení huid umožňuje s poměrně vysokou specificitou určit diagnózu gastrointestinálního stromálního tumoru. Klasické histologické dělení je na nádory vřetenobuněčného a epiteloidního typu.

10 Babydozen - gratis Babydoos

Tento termín zahrnoval mesenchymální tumory trávicího traktu nevykazující známky neurogenní ani hladkosvalové diferenciace. Zpřesnění v diagnostice přinesl rok 1998, kdy byla u nádorových buněk prokázána imunohistochemická pozitivita kit proteinu (CD117) a jejich podobnost s interstitiálními (pacemakerovými) Cajalovými buňkami (ICC). Na objev kit proteinu navázal ve stejném roce průkaz aktivačních (gain of function) mutací genu glasvezel kit v gastrointestinálním stromálním tumoru. V dalších letech se tedy termín gist vymezil pro tumory, které kromě obvyklých morfologických znaků vykazovaly pozitivitu v imunohistochemickém průkazu kit (CD 117). Přesto zde zůstává malá skupina morfologicky přesvědčivých nádorů, která ale nevykazuje expresi kit proteinů (kit negativní gist i když u nich byla prokázána mutace aktivačních genů kit. U těchto nádorů je prokazována další mutace s možností onkogeneze v stromální tumor mutace v genu pro. Epidemiologie, gastrointestinální stromální tumory (gisty) představují pouze 1-3 nádorů žaludku, zhruba 20 nádorů tenkého střeva a méně než 1 nádorů tlustého střeva a konečníku.

gist

(Forumi cā pirmais Latvijas

Negativní prognostické faktory jsou velikost tumoru a mitotická aktivita. Nádory metastazují predilekčně do jater, peritonea, mezenteria nebo omenta. Vzácné jsou metastázy do lymfatických uzlin, plic, skeletu, vaječníků nebo prsu. Nádory se projevují zejména abdominální bolestí, dyspepsií a krvácením do git s anemizací. V diagnostice se uplatňuje ct a pet vyšetření. Léčba je primárně chirurgická v kombinaci s biologickou terapií inhibitory tyrozinkinásových receptorů. Historie, gist byl zpočátku označován nail jako leiomyom, bizardní leiomyom, leiomyoblastom nebo leiomyosarkom a řazen mezi leiomyocelulární nádory. V roce 1983 byl mazurem a clarkem gist vyčleněn jako samostatná jednotka pod názvem stromální tumor.

Úvod, gastrointestinální stromální tumory (gist) jsou vzácné neepitelové nádory what's zažívacího traktu. Řadí se mezi sarkomy, nádory vycházející z pojivové tkáně. Tvoří asi 2-5 nádorů gastrointestinálního traktu (GIT). Lokalizovány mohou být kdekoliv v průběhu git. Nejčastěji v žaludku (60-70) a tenkém střevě (20-25 v menším počtu v konečníku (5 jícnu (5) a tlustém střevě (2). Jako extragastrointestinální stromální tumory (egisit) jsou poté označovány tumory lokalizované mimo trávicí trubici do mezenteria, omenta, retroperitonea, pankreatu, žlučníku, močového měchýře, prostaty či vaginy. Incidence egist je o mnoho nižší a s jejich lokalizací jsou spojeny nespecifické příznaky a tudíž pozdní diagnostika. Za prekurzor vzniku těchto tumorů je považovaná progenitorní kmenová buňka diferencující se směrem ke cajalovým intersticiálním buňkám (ICC). Jedná se o nádory potenciálně maligní a doposud není známo kritérium, které by maligní potenciál vylučovalo.

15, day deluxe Israel with Jordan

British world English gist noun 1The substance or general meaning of a speech or text. It was hard to get the gist of Pedro's talk. Ring us and make some easy money, was the gist of the message. It seems he just cannot grasp the gist of the game. The gist is that they feel the choice and range of goods has gone down and prices have gone. I didn't completely buikhuid understand all they'd just said, but I thought I had the general gist. It was all in German though, so i couldn't give you the gist.

Gist
Rated 4/5 based on 466 reviews
Recensies voor het bericht gist

  1. Udenap hij schrijft:

    «Pediatric gastrointestinal stromal tumors». 1 casali pg, blay j-y, on behalf of the esmo/conticanet/eurobonet (2010). «Laparoscopic management of gastrointestinal stromal tumors».

  2. Hileraj hij schrijft:

    Preferences - package settings - gist - setting Default. ; survey0; pc030011_window_width1440; _gidGA1.4. H using namespace std; const int maxn 3e5 30, maxk 5; typedef pair int, int pii; typedef long long lli; #define f first #define s second Newer Older you cant perform that action at this time. 0) prefix "w result 60 * WorkCycleLength - suunto_LAP_duration; view untrusted-lvl7-solution.

  3. Ewapuz hij schrijft:

    «Approval summary: imatinib mesylate for one or three years in the adjuvant treatment of gastrointestinal stromal tumors. 1 2 3 nccn clinical Practice guidelines in Oncology soft Tissue sarcomas, version.2012. «Gastrointestinal stromal tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis, and differential diagnosis».Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: